Adatkezeles

A Mentor Oktatási Stúdió Adatvédelmi Szabályzata
Hatályos: 2018. május 25. napjától

Jelen Adatvédelmi Szabályzatunk elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.

A kezelt adatok

Az oldalon keresztül (www.gimnaziumielokeszito.hu) megadott személyes adatokat biztonságos adatbázisban tároljuk, a legteljesebb diszkréció mellett. A személyes adatokat a rendeléseket teljesítő üzemeltető (a későbbiekben: adatkezelő) a rendelések, szolgáltatások feldolgozása és megrendelt szolgáltatások intézése érdekében tárolja.Az adatkezeléssel kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Tájékoztató kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Az adatkezelés célja

Kapcsolat felvétel céljából:
Név, E-mail cím, Telefonszám (Az itt megadott adatok megadásakor Ön önkéntesen hozzájárul adatainak a kapcsolatfelvétel céljából történő megadásához, illetve a kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében történő megadásához. Adatait alapértelmezésben töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnik.)

Az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulásával;
 • vagy ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos megkeresés teljesítéséhez;
 • vagy olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges,
 • vagy a szolgáltató jogos érdekén alapul az adatkezelés.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatait az Ön kérésére töröljük a rendszerből. A törlésére vonatkozó igényét az info@gimnaziumielokeszito.hu címre küldött e-mailben kérheti (fontos, hogy arról a címről küldje a levelet, amellyel regisztrált) és a Mentor Oktatási Stúdió legfeljebb 25 napon belül törli az adatokat indokolatlan késedelem nélkül. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében a cél megvalósulásáig és a személyes adatok törléséig, vagy adatok kezelésére vonatkozó engedély visszavonásáig áll fenn. Az adatkezelési tevékenység azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat a számla kiállításától számított 8 évig nem áll módunkban törölni, mert az adott jogszabály ezt számunkra kötelezővé teszi.

Az adatokhoz hozzáférők köre
Az Ön adatait kizárólag a Mentor Oktatási Stúdió tulajdonosa Jarina Beáta E.V. használja fel, az adatok más adatkezelő számára nem kerülnek átadásra. A tárolt személyes adatokat Mentor Oktatási Stúdió nyilvánosságra nem hozza, harmadik félnek nem továbbítja, kivételt képez ez alól a törvény által szabályozott kötelező adattovábbítás, valamint a küldemény eljuttatása érdekében a postai szolgáltatást nyújtó fél. A Mentor Oktatási Stúdió minden esetben megvizsgálja az adattovábbítást megelőzően, hogy az adott esetben érvényes e a törvény hatálya és a jogalap érvényesíthető e.

Jogorvoslati, rendelkezési jogok

Bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszéki eljárást kezdeményezni, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a: 1530 Budapest, Pf.:5. postai címen, vagy elektronikus formában az ugyfelszolgalat@naih.hu levelezési címen. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse Jarina Beátát a info@gimnaziumielokeszito.hu e-mail címen.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
A felhasználó személyes adatainak felhasználásáról tájékoztatást és helyesbítést kérhet, gyakorolhatja a tiltakozási joggyakorlását, személyes adatainak törlését kérheti, az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, illetve a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához , és élhet a zároláshoz való jogával. Ezen irányú igényeit írásban kérheti a info@gimnaziumielokeszito.hu e-mail címen vagy posti úton Jarina Beáta 1182 Budapest, Hímesháza u. 21. címen, melyre az üzemeltető 15 napon belül megadja a megfelelő tájékoztatást a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok védelme érdekében szükség esetén a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 • Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 • Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
  A Mentor Oktatási Stúdió fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 • Fontos figyelmeztetések
  Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.
  Amennyiben weboldalunk bizonyos tartalmát olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a Facebook, Twitter, személyes adatai (például neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Mentor Oktatási Stúdió iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a Facebook , Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak, beleértve az adatvédelmi szabályzatot is. A Mentor Oktatási Stúdió nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Mentor Oktatási Stúdió Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik. 
 • Adatvédelmi nyilvántartási adatok
  Elérhetőség: info@gimnaziumielokeszito.hu
  Adatkezelő: Mentor Oktatási Stúdió tulajdonosa: Jarina Beáta
  Székhely: 1182 Budapest, Hímesháza u. 21.