Hamarosan központi felvételi! Fontos tudnivalók!

2019.01.09

Központi írásbelik napja: 2019. január 19.

A vizsga:
A központi írásbeli vizsgákat az egész országban ugyanabban az időpontban - 2019. január 19-én 10 órától - szervezik meg. Ugyanez az időpont vonatkozik a négy- vagy ötosztályos középiskolákba, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkezőkre is.

A pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra 2019. január 24-én 14 órától tartják.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Ezt igazolni kell (pl. orvosi igazolás).

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt -diákigazolványt vagy személyi igazolványt -magukkal.


A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Általános információk a feladatlapokról:

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök:

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv:

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika:

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgán elért eredményekről:
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 2019. február 7-én értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az általános iskoláknak kiemelt szerepük van a felvételi eljárásban. Legfontosabb feladatuk a felvételre jelentkező tanulók részletes, pontos tájékoztatása, a beküldendő dokumentumok elkészítése, tartalmi és formai ellenőrzése, hitelesítése. A20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 37. § (1) bekezdése alapján az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. A felvételi lapokat (tanulói adatlap, jelentkezési lapok, módosító tanulói adatlap) -ha a jogszabály másképp nem rendelkezik -az általános iskola a kitöltéséhez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a középfokú iskolák felvételi információs rendszerében (a továbbiakban: KIFIR rendszer) állítja elő, és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolába, valamint az Oktatási Hivatalba.

A középfokú felvételi eljárás szakaszai:

A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.

Az első szakasz az általános felvételi eljárás, amely 2019. január 19. és április 30. között tart.

A második szakasz a rendkívüli felvételi eljárás, amely 2019. május 6. és augusztus 31. között tart. (Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy - a 2018. május 7. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételieljárás során - egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de az Oktatási Hivatal az alábbiakban segítséget nyújt a kereséshez az általános iskolák, a szülők és a tanulók számára. A középfokú intézmények által a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresésére szolgáló program elérhető az alábbi linkről: KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató, valamint a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprogramja. A rendkívüli felvételi eljárásban való részvétel módját és feltételrendszerét a fogadó középfokú iskola igazgatója határozza meg. Az intézmény vezetőjének pozitív döntését követően a tanuló beiratkozhat a középiskolába.)

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és fellebbezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és -kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén-az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez -az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül -egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig -tizenhat óráig -írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja.

Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal a fellebbezéstérdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az

Értékelő lapon állapítja meg.

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele:

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2019. február 7-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. Az értesítés a Hivatal által meghatározott módon, azaz kizárólag az Értékelő lapon történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2019. február 18. Az iskolai ellenőrzések érdekében az általános iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását. A 8. évfolyamot most végzőknek a felvételi jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az általános iskolájukban kell leadniuk, az általános iskola által meghatározott formában és megjelölt időpontig.